O društvu

 

PD Pohorje je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo in izvaja prostovoljno delo.

Planinstvo je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo. Dejavnosti področja so pohodništvo, alpinizem in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, spoznavanje in varovanje gorske narave, informiranje in druge dejavnosti v naravi. Planinske akcije so sprehodi, izleti, pohodi, ture in planinsko orientacijski vzponi ter spusti, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije.usmerjenost k članom, -usposabljanje za varnejše gibanje v gorah, -varovanje gorske na

Poslanstvo društva je: planinstvo kot način življenja. Načela delovanja društva so zlasti: -celovito planinstvo in njegova promocija, -posvečanje posebne pozornosti mladim, -.usmerjenost k članom, -usposabljanje za varnejše gibanje v gorah, -varovanje gorske narave, -strokovnost in sodelovanje, -preglednost delovanja, -vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.

Društvo ima status delovanja v javnem interesu na področju športa, varstva narave in v mladinskem sektorju. Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, društvo omogoča vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na akcijah, souporabo planinskih poti in sodelovanje pri oblikovanju odločitev.

Naloge društva: -izvajanje akcij za različne cilje in starostne skupine, ter krepi medgeneracijsko sodelovanje, -prepoznavanje dejavnikov tveganja v gorah in skrb za preventivne programe varnosti v gorah, -izvajanje trajnostnega planinskega turizma in skrb za planinske naprave in oznake,-informiranje in komuniciranje z javnostjo, ter vključevanje le te v sprejemanje odločitev, -upravljanje z premoženjem, -usposabljanje za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora, -skrbi za varovanje gorske narave, -opravljanje še drugih nalog, ki jih sprejme občni zbor.

Društvo članom daje brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetuje o izbiri in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in tehnične opreme. Članom omogoča izposojo strokovne literature, vodnikov, planinskih zemljevidov in izbrane tehnične opreme.

Pravice članov društva so da: -delujejo in odločajo o delu društva, -volijo organe društva, -so lahko izvoljeni v organe društva nad 15 let, kakor tudi v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, v katere se društvo povezuje, -dajejo predloge in pobude za delovanje društva, -so obveščeni o delu društva, -uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.

Dolžnosti članov so da: -izvršujejo naloge, ki so jim zaupane, -s svojim delom izvajajo pravila društva in drugih planinskih organizacij, v katere je društvo včlanjeno, -se udeležuje občnih zborov in drugih oblik delovanja društva, -plačuje članarino, -ravna v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev, -opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva in akti PZS.

Več informacij o društvu lahko dobite na elektronskem naslovu: info@pdpohorje.si ali marjana.brezovsek@gmail.com

Osnovni podatki

Planinsko društvo Pohorje

Jurčičeva ulica 6
2314 Zgornja Polskava


Davčna številka:  35474491
Matična številka: 5751179

Predsednica: Brezovšek Marjana

 

TRR: SI56-04430-0000433122